Belasting plan 2019

4. Vennootschapsbelasting

4.1. Tarieven en grondslag vennootschapsbelasting

4.1.1. Tarieven. Vanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven € 200.000) blijft 25% in 2019.

4.1.2. Versoberen voorwaartse verliesverrekening Het aantal jaren dat verliezen in de vennootschapsbelasting voorwaarts kunnen worden verrekend, wordt vanaf 2019 beperkt van 9 tot 6 jaar. Verliezen uit 2018 kunnen nog 9 jaar worden verrekend tot en met uiterlijk 2027. Verliezen uit 2019 kunnen nog maar tot en met uiterlijk 2025 worden verrekend.

4.1.3. Beperking afschrijven gebouwen De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Vanaf 2019 mag nog maar worden afgeschreven tot 100% van de WOZ-waarde (voorheen 50% van de WOZ-waarde). Voor bedrijven die gebouwen ter belegging hebben gold deze afschrijvingsbeperking tot 100% van de WOZwaarde al. Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is op dat gebouw vóór die datum nog niet over drie volledige boekjaren afgeschreven? Dan mag nog gedurende het restant van die periode volgens de oude regels worden afgeschreven. De beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde geldt niet voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting.

Aanpassingen in Activamanager plus 2019.1

Vanaf versie 2019.1 wordt in ActivaManager plus vastgelegd of uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting moet doen. Zodra er afschrijvingen berekend worden in het jaar 2019 of daarna wordt er eenmalig gevraagd of u VPB plichtig bent. Zo nee dan blijft alles bij het oude, zo ja dan is bovengenoemde afschrijvingsbeperking van toepassing. Gebouwen, bestemd voor eigen gebruik, mogen vanaf 2019 slechts afgeschreven worden tot 100% van de WOZ waarde, vóór 2019 mochten gebouwen, bestemd voor eigen gebruik, afgeschreven worden tot 50% van de WOZ waarde. Onderstaande overgangsregeling is van toepassing.

Is een gebouw voor 1 januari 2019 in gebruik genomen en is op dat gebouw vóór die datum nog niet over drie volledige boekjaren afgeschreven? Dan mag nog gedurende het restant van die periode volgens de oude regels worden afgeschreven.

Voorbeeld: een gebouw, verkregen halverwege 2017 en bestemd voor eigen gebruik, mag derhalve in 2018, 2019 en 2020 afgeschreven worden tot 50% van de WOZ waarde. Vanaf 2021 geldt de afschrijvingsbeperking en mag er afgeschreven worden tot 100% van de WOZ waarde. Het is dus van belang om correct aan te geven of een gebouw voor eigen gebruik bestemd is en of u VPB plichtig bent.

Zowel de nieuwe afschrijvingsbeperking als de overgangsregeling is ingebouwd in ActivaManager plus versie 2019.1.

Tags: 
tip