Disclaimer

Disclaimer Website

De informatie op deze website is door Las software met grote zorg samengesteld.
Desondanks blijft het uiteraard altijd mogelijk dat informatie die hier wordt gepubliceerd toch onvolledig en/of onjuist blijkt te zijn.

Hetzelfde geldt voor informatie die door derden wordt aangeboden op deze website en/of de daarop vermelde links.

Gebruik maken van de informatie op deze website (en/of de daarop vermelde links), alles in de ruimste zin van het woord, geschiedt dan ook volledig voor eigen rekening
en risico. Las software is nimmer aansprakelijk voor (directe en/of indirecte) schade, hoe genaamd en in welke vorm dan ook, die uit het gebruik van deze website en/of de
daarop vermelde links voortvloeit.

Niets uit deze website en/of de daarop vermelde links mag zonder voorafgaande toestemming van Las software worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een (geautomatiseerde) gegevensdrager en/of openbaar gemaakt door onder meer druk, fotokopie, downloaden naar andere websites, databases of op enige andere wijze.

Las software behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om eenzijdig onderwerpen van deze website en/of de daarop vermelde links te verwijderen of aan te passen.