Het fiscale afschrijvingsrapport, uitleg afschrijvingen overzicht

Per groep krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw activa en afschrijvingen afgesloten met een totaal.
Investeringen in het actieve boekjaar zijn italic en desinvesteringen zijn lichtgrijs.
Voor activa waarop vervroegd afgeschreven wordt, wordt W.A. getoond i.p.v. het afschrijvingspercentage.
rapport investeringen

In overzichten waar onroerend goed voorkomt ziet u per object een regel met de voor dit jaar geldende WOZ waarde.
De 100% waarde wordt als eerste weergegeven, vervolgens de waarde waarop getoetst wordt en als laatste de boekwaarde.
De toetsingswaarde is afhankelijk van of er sprake is van een object voor eigen gebruik dan wel een verhuurd object.
Bij de laatste 2 objecten ontbreekt bovengenoemde regel.
Ingevolge het overgangsrecht is op deze objecten geen afschrijvings beperking van toepassing.

rapport onroerend goed

Het totaal generaal

rapport totaal generaal

Recapitulaties aan het einde van ieder rapport

rapport recapitulatie

Tenslotte overzichten van investeringen en des-investeringen in het actieve boekjaar.

rapport des- investeringen

De layout van de overige rapporten is gelijk aan het fiscale rapport.
Het commerciële rapport onderscheidt zich van het fiscale rapport door geen rekening te houden met
herinvesteringsreserves, geen beperkingen toe te passen, dus geen WOZ toetsing en geen minimale termijn
waarbinnen een activum afgeschreven mag worden. Activa, ingevoerd met het kenmerk herwaardering
worden alleen in het commerciële rapport getoond.

Het rapport fiscaal onr.goed onderscheidt zich van het standaard fiscale rapport door het comprimeren
van een onroerend goed object tot een regel. Een onroerend goed object, bestaande uit een activum met een WOZ
beschikking en een of meerdere daaraan gekoppelde activa wordt samengevat in een regel.
De omschrijving en het afschrijvingspercentage van het activum met de WOZ beschikking wordt weergegeven.
Het afschrijvingsbedrag, boekwaarde, aanschafwaarde etc. zijn de som van alle activa die tot het object behoren.
Dit overzicht is ontwikkeld om het invullen van de onroerend goed specificatie bij het samenstellen van een aangifte
IB of VPB te vereenvoudigen. Vergelijk onderstaand overzicht met bovenstaand overzicht Onroerend Goed.
rapport IB-VPB

Tag: 
Overzichten