Willekeurige afschrijving (crisismaatregel)

In 2009 is als één van de crisismaatregelen de mogelijkheid ingevoerd om tijdelijk willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen. Een investering die in 2009 of 2010 is gedaan, kan in het investeringsjaar tot maximaal 50% worden afgeschreven en ten hoogste 50% in het daaropvolgende jaar. De oorspronkelijke regeling bepaalt verder dat het bedrag van de willekeurige afschrijving, vóór de ingebruikneming van het bedrijfsmiddel, niet hoger mag zijn dan het bedrag dat ter zake van die verplichting is betaald of aan voortbrengingskosten is gemaakt (het zogenaamde betalingscriterium).

In de praktijk leidt nu het betalingscriterium tot problemen als er wel verplichtingen worden aangegaan, nog niet in gebruik genomen wordt en er weinig of niets al wordt betaald. Het probleem is dan dat er een niet beoogde beperking van de faciliteit optreedt. Op grond van de regels kan in het geval dat een bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen is, slechts willekeurig worden afgeschreven voor zover er al betaald is. Een voorbeeld (uit het besluit) ter verduidelijking.

Een belastingplichtige gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een bepaald bedrijfsmiddel. In 2010 wordt 60% betaald en in 2011 volgt de overige 40%. Begin 2011 wordt het bedrijfsmiddel geleverd en in gebruik genomen.

Zonder de aanpassing leidt de bovengenoemde situatie tot de volgende uitwerking. Het investeringsjaar is hier 2009; in dat jaar wordt immers de verplichting aangegaan. Vanwege het feit dat het bedrijfsmiddel evenwel nog niet in gebruik genomen is en er niet voldaan is aan het betalingscriterium – omdat er nog niets is betaald – kan er in 2009 niet willekeurig worden afgeschreven.

In 2010 kan er wel willekeurig worden afgeschreven, evenwel tot een maximum van 50%.

In latere jaren kan niet willekeurig worden afgeschreven, omdat in de oorspronkelijke regeling willekeurige afschrijving alleen toegestaan is in het investeringsjaar (in dit voorbeeld 2009) en het daaropvolgende jaar (in dit voorbeeld 2010). Daarmee komt de maximale willekeurige afschrijving in dit voorbeeld op 50%.

Niet bedoelde beperking

Dat er een dergelijke beperking van de faciliteit ontstaat, was niet de bedoeling van de regeling. Om deze reden heeft de Staatssecretaris op 18 mei 2010 een besluit het licht doen zien, dat tot een versoepeling van de regeling leidt en die het hiervoor vermelde probleem oplost.

Met het besluit van 8 mei 2010 neemt de Staatssecretaris met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 deze onbedoelde beperking weg. Het besluit houdt in dat:

•de voorwaarde dat alleen in het investeringsjaar en het onmiddellijk daaropvolgende jaar willekeurig kan worden afgeschreven, komt te vervallen en;

•de voorwaarde dat in het onmiddellijk op het investeringsjaar volgende jaar ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven, komt te vervallen.

Consequentie

Het gevolg is dat voortaan voor investeringen die in 2009 of 2010 zijn verricht, in het investeringsjaar – net als tot nu toe – ten hoogste 50% willekeurig mag worden afgeschreven en het restant – anders dan tot nu toe – in een of meer van de volgende jaren willekeurig mag worden afgeschreven. Het is overigens nog wel zo dat blijft gelden dat voor investeringen in 2009 de ingebruikneming plaats moet vinden voor 1 januari 2012. Voor investeringen in 2010 moet de ingebruikneming plaatsvinden voor 1 januari 2013.

Uitzonderingen

Uitgezonderd van de willekeurige afschrijvingsfaciliteit zijn gebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, dieren, immateriële activa, software, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's. Echter weer wel in aanmerking voor de faciliteit komen taxi's en personenauto's waarvan de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer (diesel), dan wel niet meer dan 110 gram per kilometer (benzine). Net zoals dit geldt voor de investeringsaftrek, zijn ook de bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden uitgesloten van de willekeurige afschrijving.

Samenvatting

Met de belastingregeling tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) mag u nieuwe bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Hiermee brengt u de winst omlaag, waardoor u minder belasting betaalt. Alle bedrijfsmiddelen vallen onder de regeling, met uitzondering van:

gebouwen

grond, weg- en waterbouwkundige werken

bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's (behalve taxi's en zeer zuinige personenauto's)
dieren
immateriële activa, zoals software.

Voorwaarden

U moet onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
U mag niet meer afschrijven dan het bedrag van de investering of de kosten voor de voortbrenging.
U gaat de investeringsverplichting aan in 2010, of u maakt in dat jaar de kosten voor de voortbrenging.

Aanvragen

U meldt de investering bij de Belastingdienst.

Regeling is ingebouwd in Activa Manager plus

Tags: 
tip