GEEN afschrijvingsbeperking VAMIL gebouwen

Afschrijvingsbeperking geldt niet voor VAMIL-gebouwen!

De afschrijvingsbeperking op gebouwen geldt niet voor gebouwen die zijn aangewezen als milieu-bedrijfsmiddel. De afschrijving op gebouwen is met ingang van 1 januari 2007 beperkt.

Afschrijvingsbeperking gebouwen

Deze beperking houdt in dat de boekwaarde van een gebouw niet mag dalen beneden de zogenoemde bodemwaarde. Voor gebouwen die worden verhuurd aan derden (gebouwen ter belegging) worde de WOZ-waarde als bodemwaarde gehanteerd. Voor gebouwen in eigen gebruik wordt 50% van de WOZ-waarde als bodemgrens gehanteerd (zie ook: De regels over afschrijving op vastgoed op een rij).

Gebouw is milieubedrijfsmiddel

De afschrijvingsbeperking op gebouwen blijft buiten toepassing bij gebruik van de willekeurige afschrijving op milieu-bedrijfsmiddelen . Dit houdt in dat op gebouwen die onder de VAMIL vallen (groenlabelkassen en duurzame stallen(zie ook: Certificatie Groen Label Kassen)) willekeurig kan worden afgeschreven tot de restwaarde in plaats van tot de bodemwaarde.

Deze uitzondering is opgenomen in art. I, onderdeel Da, van de Wet Werken aan winst en treedt nu bij koninklijk besluit in werking (zie ook: Belastingoverzicht per 1 januari 2009). Inwerkingtreding vindt plaats per 28 januari 2009, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009.

Goedkeuring Europese Commissie

Deze wijziging van de VAMIL betreft een intensivering van reeds goedgekeurde staatssteun en moest daarom ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft de wijziging van de VAMIL goedgekeurd met ingang van 1 januari 2009.

Tags: 
tip