Milieulijst 2010 MIA\Vamil-regeling gepubliceerd

Ondernemers kunnen in 2010 weer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken als zij gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Voor het aanvragen van MIA/Vamil voor investeringen in duurzame stallen en kassen gaat een andere aanvraagsystematiek gelden, zo meldt SenterNovem. Daarnaast verandert er op Milieulijst veel voor o.a. investeringen in waterbesparing en waterzuivering en investeringen in duurzame viskweek. De tijdelijke verhoging voor een groot aantal bedrijfsmiddelen op de Milieulijst blijft gehandhaafd. Middels een tijdelijke regeling kunnen bepaalde ondernemingen in aanmerking komen voor 20 procent extra MIA.
Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst wordt jaarlijks aangepast. De Milieulijst 2010 is op 21 december 2009 gepubliceerd in de Staatscourant. Hieronder enkele opvallende wijzigingen van de lijst.

Hogere aftrek
In verband met de crisismaatregelen geldt sinds juni 2009 voor veel investeringen een hoger aftrekpercentage. Deze hogere aftrekmogelijkheden blijven in 2010 gehandhaafd. Daarnaast kunnen ondernemers die niet tot de visserij, land- of tuinbouw behoren, in 2010 gebruik maken van 20 procent extra MIA, mits ze vóór de economische crisis financieel gezond waren en tot een maximum van 500.000 euro extra steun per onderneming. Om in aanmerking te komen, moeten zij een modelverklaring meesturen met het meldingsformulier.

Kassen en stallen
De omschrijvingen voor duurzame kassen en stallen op de nieuwe Milieulijst veranderen ten opzichte van 2009. De eisen voor de stallen blijven gelijk, maar de duurzame kassen moeten per 1 januari 2010 aan de eisen voldoen zoals vermeld in het certificatieschema Groen Label Kas 9. Daarnaast hanteert de nieuwe Milieulijst voor zowel kassen als stallen forfaitaire bedragen per m2 teeltoppervlak repectievelijk dierplaats. Gemiddeld betekent dit dat er niet meer of minder MIA/Vamil aangevraagd kan worden, maar de nieuwe aanvraagsystematiek moet de administratieve lasten voor zowel de bedrijven als de overheid verminderen.

Waterhergebruik en waterzuivering
De Milieulijst 2010 biedt nieuwe generieke omschrijvingen voor het terugwinnen van stoffen uit afvalwater, voor waterzuivering en voor het behandelen van zuiveringsslib. End-of-pipe technieken zullen de komende jaren minder aandacht krijgen. Ondernemers die investeren in waterbesparing kunnen al enkele jaren gebruik maken van MIA/Vamil via generieke omschrijvingen.

Duurzame viskweek
Vanaf 1 januari hanteert de MIA/Vamil een maatlat voor Duurzame Aquacultuur. Kwekers van Tilapia en Afrikaanse meerval kunnen fiscaal voordelig investeren in kwekerijen die aan deze maatlat voldoen. Ook kwekers van andere vissoorten kunnen voordeel behalen via MIA/Vamil wanneer zij aan de niet-soortspecifieke eisen van de maatlat voldoen.

Duurzaam vervoer
De Milieulijst 2010 biedt nieuwe voordelen voor duurzaam vervoer over het water. Ondernemers die investeren in duurzaam vervoer over de weg kunnen al enige tijd gebruik maken van MIA/Vamil voordelen. De marktintroductie van de elektrische scooters was zelfs zo succesvol dat deze in 2010 geen steun meer nodig hebben en van de Milieulijst af zijn.

Biodiversiteit
Nieuw op de Milieulijst is bovendien een generieke code voor de versterking van biodiversiteit, een natuurspeelplek voor in de stad en verjagingsapparatuur voor vogels en vleermuizen bij windturbines.

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. SenterNovem voert de MIA en Vamil uit.

Tags: 
tip