MIA en VAMIL fiscaal voordelig investeren

De overheid beoogt met zowel de MIA als de VAMIL investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door bedrijven te bevorderen. De MIA voorziet in een extra belastingaftrek; de VAMIL biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Beide fiscale faciliteiten richten zich uitsluitend op bedrijfsmiddelen die zijn vastgelegd in de zogenaamde Milieulijst.

MIA

Met behulp van de MIA zijn investeringskosten van bedrijfsmiddelen voor 15, 30 of 40% extra aftrekbaar van de fiscale winst. Het toepasbare percentage wordt bepaald door de categorie waarbinnen het bewuste bedrijfsmiddel valt in de Milieulijst. Voor 2010 liggen deze percentages in bepaalde gevallen hoger.

VAMIL

De VAMIL-regeling is een fiscale faciliteit waarmee de ondernemer zelf kan bepalen wanneer de investeringskosten van een bedrijfsmiddel worden afgeschreven. Versnelde afschrijving van investeringskosten kan leiden tot financiële voordelen. VAMIL kan worden toegepast op investeringskosten die betrekking hebben op aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen uit de Milieulijst.

Crisispakket

Als onderdeel van het crisispakket is voor de jaren 2009 en 2010 afgesproken om € 30 miljoen extra ter beschikking te stellen voor milieu-investeringen. Voor 2010 betekent dit dat de tijdelijke verhoging van het aftrekpercentage voor een groot aantal bedrijfsmiddelen op de Milieulijst gehandhaafd blijft. Daarnaast kunnen bedrijven die niet tot de visserij, land- of tuinbouw behoren in 2010 aanspraak maken op 20% extra milieu-investeringsaftrek, dus 35, 50 of 60%. Hiervoor gelden als extra voorwaarden dat bedrijven vóór de economische crisis financieel gezond waren en maximaal € 500.000 extra steun hebben ontvangen.

Subsidiebedrag

In 2010 is voor de MIA € 113 miljoen beschikbaar en het budget voor de VAMIL bedraagt € 55 miljoen. Aanvragen voor zowel MIA als VAMIL kunnen doorlopend in het jaar worden ingediend. Een combinatie van beide blijft mogelijk.


regeling is ingebouwd in Activa Manager plus

Tags: 
tip