Afschrijvingen, regels vanaf 1-1-2007

De regelgeving over de fiscale afschrijving van onroerende zaken, goodwill en bijvoorbeeld machines en IT-apparatuur is per 1 januari 2007 fors gewijzigd. Er geldt een beperkt overgangsrecht. Waaruit bestaan de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht in grote lijnen, waarmee moet u rekening houden?

De regelgeving over de fiscale afschrijving van onroerende zaken, goodwill en bijvoorbeeld machines en IT-apparatuur is per 1 januari 2007 fors gewijzigd. Er geldt een beperkt overgangsrecht. Waaruit bestaan de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht in grote lijnen, waarmee moet u rekening houden?

Afschrijving van gebouwen

De fiscale afschrijving van gebouwen wordt beperkt (de bepaling van de afschrijvingssystematiek verandert niet). Na de bepaling van de jaarlijkse afschrijvingslast (op basis van goed koopmansgebruik) moet een additionele toets plaatsvinden of een fiscale afschrijvingslast mogelijk is. Bij afschrijving op een gebouw worden opstal, ondergrond en aanhorigheden als één geheel beschouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beleggingspanden en panden in eigen gebruik:

•Gebouwen die worden verhuurd aan derden (beleggingspanden) zijn slechts afschrijfbaar totdat de boekwaarde van het pand inclusief de ondergrond de WOZ-waarde heeft bereikt. Dit betekent dat afschrijving van deze beleggingspanden slechts is toegestaan indien de boekwaarde hoger is dan de WOZ-waarde.
•Overige gebouwen (panden in eigen gebruik) zijn slechts afschrijfbaar totdat de boekwaarde van het pand inclusief de ondergrond 50% van de WOZ-waarde heeft bereikt.

Overgangsrecht voor gebouwen

Volgens het geldende overgangsrecht mag in totaal nog maximaal 3 jaar volgens de huidige regels worden afgeschreven voor panden waarop op het moment van inwerkingtreden van het wetsvoorstel niet langer dan 3 jaar is afgeschreven. Dat betekent dat voor panden waarop voor het eerst is afgeschreven in 2004, 2005 of 2006, nog mag worden afgeschreven naar huidig recht tot respectievelijk 2007, 2008 of 2009.
Als de fiscale boekwaarde per 1 januari 2007 lager is dan de bodemwaarde (WOZ-waarde), dan wordt niet teruggekomen op de afschrijvingen in het verleden.

Afschrijving van goodwill: ten minste 10 jaar

De termijn voor afschrijving op goodwill wordt op ten minste 10 jaar gesteld. De termijn kan langer zijn als de goodwill gedurende een langere periode resultaten oplevert. Anderzijds kan binnen de periode van 10 jaar afwaardering plaatsvinden voor zover de bedrijfswaarde van de goodwill lager is dan de boekwaarde.

Afschrijving van overige bedrijfsmiddelen: ten minste 5 jaar

De afschrijvingstermijn voor overige bedrijfsmiddelen, zoals machines en ICT apparatuur, wordt gesteld op ten minste 5 jaar. Uiteraard zal in geval van bedrijfsmiddelen die gedurende een kortere periode als bedrijfsmiddel aanwezig zijn, bij vervreemding dan wel het tenietgaan op dat tijdstip de resterende waardevermindering fiscaal ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

Overgangsrecht voor goodwill en overige bedrijfsmiddelen

De resterende afschrijving op goodwill en overige bedrijfsmiddelen wordt volgens de overgangsregeling naar evenredigheid verdeeld over de nog resterende jaren volgens het nieuwe afschrijvingssysteem. Voorbeeld: op een goodwill die is aangeschaft in januari 2005 voor 100.000 is in twee jaar 40% afgeschreven. De resterende afschrijving is 60.000. Deze wordt in de resterende 8 jaren afgeschreven, ofwel 7.500 per jaar.

Als tweede voorbeeld een afschrijving tot op restwaarde. Een auto wordt aangeschaft in januari 2005 voor 39.000, waarop in 4 jaar wordt afgeschreven tot een restwaarde van 3.000. Op 1 januari 2007 heeft deze auto, bij een lineaire afschrijving van 9.000 per jaar, een boekwaarde van 21.000. Uitwerking onder de overgangsregeling is als volgt. Vóór 1 januari 2007 is reeds 2 jaar afgeschreven. Maximaal mag dan in de resterende drie jaren telkens eenderde van de boekwaarde per 1 januari 2007 worden afgeschreven. De afschrijving in 2007 en 2008 is dan 7.000. In 2009 resteert nog een afschrijving van 4.000, waarmee de restwaarde van 3.000 wordt bereikt.

Bovenstaande regelgeving is geïmplementeerd in Activa Manager plus.

Tags: 
tip