Vaste activa

Onder vaste activa (non-current assets of fixed assets) wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd.
Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen.
Het zijn de bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering, niet om te verkopen.

In het jaarrekeningrecht onderscheidt men drie soorten vaste activa:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

De waardering van de vaste activa op de balans is:
waardering = aanschafprijs - afschrijvingen + of - herwaardering (IFRS of actuele waarde).

Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfproces.
Immateriële activa kunnen alleen dan op de balans opgevoerd worden, wanneer zij een objectief bepaalbare waarde hebben. Over de waardering van immateriële activa zijn per soort verschillende afspraken vastgelegd.
Uitgangspunt van de waardering is dat er een inschatting moet zijn van de nuttige gebruiksduur, de afschrijving per jaar is dan het waardeverlies over de totale tijd gedeeld door het aantal jaren nuttig gebruik.

Voorbeelden van immateriële activa zijn:
Goodwill. Het bedrag dat betaald moet worden voor de overname van klanten. Klanten vertegenwoordigen een potentiële omzet, en in die zin een waarde voor een bedrijf.
Octrooien en patenten. Dit zijn de rechten om een product in monopolie te maken.
Research / Ontwikkelingskosten. Kosten die gemaakt worden om een product te ontwikkelen kunnen gespreid worden over de levenscyclus van het product.

Onder materiële vaste activa (non-current assets of fixed assets) wordt verstaan de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. Het zijn de bezittingen die een bedrijf langdurig gebruikt voor de bedrijfsvoering, en waarvan zij het economisch eigendom bezit. Dus operationeel geleasede bezittingen (sale and lease back) vallen hierbuiten.

Materiële vaste activa onderscheiden zich van immateriële en financiële vaste activa doordat zij stoffelijk van aard zijn. Je kunt ze pakken of aanraken.

Financiële vaste activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om deelnemingen in het kapitaal van verbonden ondernemingen en lange-termijn voorschotten, in de vorm van liquide middelen of in de vorm van uitstel van betaling, aan zulke verbonden ondernemingen. Wat de financiële activa onderscheidt van de geldbeleggingen is dat bij financiële vaste activa de onderneming meestal inspraak heeft in het bestuur van de andere onderneming. Toch worden ook andere aandelen, die de onderneming om strategische redenen langdurig aanhoudt, onder de financiële vaste activa geboekt.

Tags: 
tip