Toelichting invoerscherm

•Middel: omschrijving activum •Aktivasoort: om de diverse activa fiscaal correct te behandelen dient er per activum bekend te zijn wat voor soort activum het betreft.
activa soort

  • 0 - Overige, overige activa fiscaal in minimaal 5 jaar afschrijven.
  • 1 - Gebouw, activum waarvoor een WOZ waarde ingevoerd moet worden.
  • 2 - Behorend tot gebouw, bv ondergrond, verbouwing of groenvoorziening.
  • 3 - Goodwill, mag fiscaal in minimaal 10 jaren worden afgeschreven
  • 4 - Immateriële vaste activa, vaak geldt een maximale afschrijvingstermijn van 5 jaar

•Groep: onder welke groep/rubriek dient een activum gerubriceerd te worden. •Bedrag investering: investeringsbedrag •Datum investering: investeringsdatum •Fiscaal ingebruik: fiscale afschrijvingen worden berekend vanaf deze datum •Commercieel ingebruik: commerciele afschrijvingen worden berekend vanaf deze datum •Perc.Afschrijving fiscaal: in welk tijdbestek wilt u het activum fiscaal afschrijven. •Indien strijdig met de fiscale regelgeving dan overruled het programma uw ingave •Perc.Afschrijving commerciëel: in welk tijdbestek wilt u het activum afschrijven •Herinvesteringsreserve(H.I.R.): boekwinst op een gedesinvesteerd activum kan als H.I.R. bij een nieuw activum ingevoerd worden. •In de commerciële activastaat wordt geen rekening gehouden met de H.I.R. •Restwaarde: afschrijvingen vinden plaats tot de boekwaarde gelijk is aan de restwaarde of, indien leeg, 0. •Herwaardering: indien aangevinkt dan komt het activum alleen voor op de commerciële activastaat. •W.A.willekeurige afschrijving: afschrijvingsbeperkingen worden genegeerd, jaarlijks kan een ander afschrijvingspercentage ingevoerd worden.

Tag: 
Invoeren - wijzigen activa